Outline Modulo Kodokan Goshin Jutsu


A FPJUDO, está divulgando abaixo o Outline Modulo Kodokan Goshin Jutsu, a ser realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2022 Clique Aqui e confira o Outline Modulo Kodokan Goshin Jutsu.